Sotsiaalministeeriumis

 

Valitsus kiitis heaks Eesti Tervishoiuprojekti 2015, mis on suunatud tervishoiusüsteemi ümberkorraldamisele. Projekti eesmärk on esmatasandi arstiabi ja eriarstiabi korrastamine, vajaduste analüüsil põhineva haiglavõrgu loomine, tervishoiutöötajate motiveerituse ning ravikvaliteedi tõstmine, rahaliste ressursside efektiivne kasutamine ja kulutuste läbipaistvuse tagamine. Nende eesmärkide saavutamiseks viiakse lõpule perearstireform, optimeeritakse haiglate arv, profileeritakse ümber vabanevad haiglahooned ja töötatakse välja sotsiaalhoolekandeasutuste planeerimise standardid, koostatakse kaasaegsed kliinilise meditsiini täiendõppekavad ja -programmid, luuakse ühtne meditsiinistatistika infosüsteem, standardiseeritakse elektroonilise haigusloo vormi kasutuselevõtmine tervishoiuasutustes, rakendatakse tervishoiu kogukulude arvestamise süsteem ja töötatakse välja raviteenuste hinnakujunduse ja kvaliteedi hindamise põhimõtted. Projekti eeluuringuna valmis Eesti haiglate arengukava aastani 2015.
Eesti Tervishoiuprojekti 2015 kogumaksumus koos haiglavõrgu investeerimise kavaga on 5,4 miljardit krooni, millest 4,4 miljardit peaks hinnanguliselt maksma haiglavõrgu renoveerimine. Raha loodetakse saada erainvestoritelt, doonorabi korras ning kasutades muid võimalusi, kaasa arvatud laenud ja omanikupoolsed investeeringud.

Sotsiaalkindlustusametis toimus kolmepoolne kohtumine Läti Riikliku Sotsiaalkindlustuse Agentuuri, Leedu Riikliku Sotsiaalkindlustusfondi SODRA ja Sotsiaalkindlustusameti vahel, kus arutati riikidevaheliste sotsiaalkindlustuslepingute rakendamise ning pensionikindlustusega seotud küsimusi.

 

Sotsiaalministeeriumis toimus sotsiaalmajandusnõukogu istung, kus käsitleti põhihariduse, kutsehariduse ja tööturuga seonduvaid probleeme ning kutsenõukogude volituste laiendamise võimalusi. Ettekannetega esinesid Tiina Annus Tööhõive ja Kutsehariduse Seirekeskusest ja Sirje Murre Eesti Kaubandus-Tööstuskojast.

Ametisse asus Sotsiaalministeeriumi tervishoiu asekantsler Katrin Saluvere.
Katrin Saluvere on 1984. aastal lõpetanud Taru Ülikooli arstiteaduskonna ja 1997. aastal Londoni Ülikoolis magistriõppe tervishoiupoliitika planeerimise ja finantseerimise alal. 1993–1998 oli Katrin Saluvere Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna spetsialist ja hiljem osakonnajuhataja. 1998. aastast kuni asekantsleriks saamiseni oli Katrin Saluvere Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) Eesti esindaja ja 1999. aastast ka Sotsiaalministeeriumi nõunik. Katrin Saluvere on kahe tütre ja ühe poja ema.