Elatustase kerkib visalt

Kümme aastat tagasi, ühes Videviku esimestest numbritest vaagis Eesti Sotsiaalmajandusliku Analüüsi Instituudi direktor Juhan Sillaste meie tookordset elatustaset. Enamikule polnud elu kerge ei siis, ega ole ka praegu. Et meie elujärje kujunemisest tegelikkusele ligilähedast ettekujutust saada, tuleb hankida ja läbi töötada hulk statistilisi andmeid.

Kuid statistika, olgu ta kui tahes täpselt tegelikkust peegeldav, ei pruugi alati üheselt võetavat tulemust anda, sest tõeste üksikandmete kogum võib osutuda üldpildina ebatäpseks. Kui küsida, kas palgad on hindadega võrreldes aeglasemalt kasvanud, sõltub vastus paljuski sellest, millise arvestusliku perioodi valime, milliseid arve omavahel võrdleme. Aasta viimase kuu sissetulekud ja kulutused on aasta esimese omadest alati märgatavalt suuremad. Kui näiteks mõni poliitik tahab rõhutada valitsuse edusamme, lastakse kõrvutada aasta esimese ning teise poole andmeid ja saadaksegi rohkem või vähem optimistlik tulemus.
Kui vaadata kogu krooniaja elatustaset, võime andmete võrdlusest järeldada, et kõige raskem aasta oli 1992. Hädad tulid eelkõige sellest, et tollane valitsus ei suutnud ega vist söandanudki Eestit varem lahti haakida kiiresti langeva väärtusega rublast ja kroonile üle minna. Võrreldes elatustaseme muutusi statistikas kasutatavate jõukusastmete (detsiilide) keskmise järgi, andis Juhan Sillaste laias laastus sellise pildi, et 1992. aasta teisel poolel algas väike tõus, mis jätkus väga tagasihoidlikult ka aastal 1993. Kuid 1994. aastal tõus peaaegu seiskus. Lausa langust võis märgata alates 1995. aastast, eriti aga 1996. aasta teisest poolest, mil paljudes küsitletud peredes kippusid kulud ületama tulusid. 1997. aastal elatustase veidi tõusis, 1998. aasta teisel poolel jälle langes, keskmisest madalama jõukusega perede kulud hakkasid ületama tulusid. 1999. aasta teisest poolest alates on olukord tasapisi paranenud.
Meie elatustasemest ja palgasaajate jagunemisest palga suuruse järgi annab ehk mõnesuguse pildi 1996. aastal tehtud uuringu kokkuvõte. Sellest nähtub, et umbes 45 000 inimese palk oli alla 600 krooni kuus. 600—1200 krooni said 120 000 töötajat. 2400—3000 krooni teeninuid oli aga juba ligi poole vähem. 5400—6000 krooni kuus teenis vaid 10 000 ringis ja neid, kelle kuupalk oli 6000 krooni ja rohkem, oli kokku ligi 20 000. Suur vahe kõige väiksema ja kõige suurema sissetuleku vahel pole vähenenud. Pigem vastupidi. Andmed näitavad, et suured palgad kipuvad kiiremini kasvama kui väikesed. Siiski kuulub Eesti hiljuti avaldatud andmete põhjal oma elatustasemega maailma riikide järjestuse keskele. Ligemale 20 % Eesti elanike elatustase vastab Euroopa Liidu keskmisele. Pole välistatud, et see protsent on isegi veidi suurem, sest ümbrikupalgad ju statistikas ei kajastu.
Üldise elatustaseme näitajana on keskmine brutopalk aastas vaesema elanikkonna suhtes teatud määral petlik. Petlik selles mõttes, et näiteks suuremad palgad võivad küll järsult tõusta, kuid väikesed võivad jääda samaks või isegi veidi langeda, keskmine näitaja aga suureneb, jättes mulje elatustaseme tõusust, mis aga vaesemaid ei pruugi üldse puudutada. Kahjuks pole palgatõusust abi, kui hinnad hüppavad palkadega kaasa. 1994. aastal oli keskmine brutopalk 1734 krooni, 1995. a. — 2375 kr., 1996. a. — 2985 kr., 1997. a. — 3573 kr. ja 1998.a. — 4125 kr.
Eestis oli ühe leibkonnaliikme kuukeskmine netosissetulek 1998. aastal 1889 krooni, seega 16 % ehk 259 krooni suurem kui 1997. aastal. Keskmine väljaminek oli 1864 krooni, 13 % ehk 213 krooni suurem kui 1997. aastal. Palgatööst saadud sissetuleku osatähtsus kasvas 61 %-lt 1997. aastal 64 %-ni 1998. aastal. Järgnesid sissetulek pensionist — 18 % ja tulu ettevõtlusest — 6 %.
1998. aastal kulutas keskmise pere liige toidule kuus keskeltläbi 38 % sissetulekust, järgnesid kulutused eluasemele — 18 %, mitmesugustele kaupadele ja teenustele — 8 %, vaba aja veetmisele — 7 % ja transpordile — 7 %. Haridusele kulutati vaid 1 %.
Majanduseksperdid ennustavad, et kui maailma või meie piirkonda ei taba majanduskriis, liigub elatustase tasapisi ülespoole.
Eero Laidre